Ədəbiyyat

VIII sinif

Qədim türk, yaxud ümumtürk ədəbiyyatından

Qədim türk ədəbiyyatı
Dünyanın yaranması
Döyüş türküsü

Qədim dövr Azərbaycan ədəbiyyatından

"Dədə Qorqud" dastanı
Qazan bəyin oğlu
Uruz bəyin dustaq olduğu boy
Nizami Gəncəvi
Sultan Səncər və qarı
İmadəddin Nəsimi
Mövsimi-novruzü-neysan
Şah İsmayıl Xətayi
Bahariyyə
Məhəmməd Füzuli
Padişahi-mülk

Yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatından

"Koroğlu" dastanı
Koroğlu ilə Bolu bəy
Molla Pənah Vaqif
Hayıf ki, yoxdur
Qasım bəy Zakir
Durnalar
Mirzə Fətəli Axundzadə
Hacı Qara
Aşıq Ələsgər
Dağlar
Seyid Əzim Şirvani
Müctahidin təhsildən qayıtması
Cəlil Məmmədquluzadə
Qurbanəli bəy
Mirzə Ələkbər Sabir
Bir cibimdə əskinasım
Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev
Mirzə Səfər
Məhəmməd Hadi
Türkün nəğməsi
Məhmət Akif
İstiqlal marşı