Coğrafiya

IX sinif

I hissə. Ümumi icmal
I bölmə: Giriş

§1. İqtisadi və sosial coğrafiya nəyi öyrənir?
§2. İqtisadi-coğrafi xəritələr və onlarda təsvirin üsulları

I hissə. Ümumi icmal
II bölmə. Dünyanın siyasi xəritəsi

§3. Dünyanın siyasi xəritəsinin formalaşması
§4. Dünya ölkələrinin müxtəlifliyi
§5. Dövlət qurumları və siyasi coğrafiya

I hissə. Ümumi icmal
III bölmə. Dünyanın təbii ehtiyatlarının coğrafiyası

§6. Təbii ehtiyatlar və təbiətdən istifadə
§7. Mineral, torpaq və su ehtiyatları
§8. Meşə və dünya okeanı ehtiyatları
§9. Digər təbii ehtiyatlar və ekoloji problemlər

I hissə. Ümumi icmal
IV bölmə. Dünya əhalisinin coğrafiyası

§10. Dünya əhalisinin sayı və təkrar artımı
§11. Dünya əhalisinin irqi, etnik, dini fərqləri. Yaş-cins piramidası
§12. Əmək ehtiyatları və əhalinin yerləşməsi
§13. Əhalinin miqrasiyası

I hissə. Ümumi icmal
V bölmə. ETİ və dünya təsərrüfatı

§14. Dünya təsərrüfatı
§15. Dünya təsərrüfatı ETİ dövründə
§16. ETİ-nin dünya təsərrüfatının sahəvi və ərazi strukturuna təsiri
§17. ETİ dövründə istehsalın yerləşdirilməsi
§18. Qloballaşma

I hissə. Ümumi icmal
VI bölmə. Dünya təsərrüfatının coğrafiyası

§19. Dünya sənayesi. Yanacaq-energetika sənayesi
§20. Emaledici sənaye
§21. Kənd təsərrüfatının coğrafiyası. Bitkiçilik
§22. Heyvandarlığın coğrafiyası
§23. Nəqliyyatın coğrafiyası
§24. Beynəlxalq iqtisadi əlaqələr

II hissə. Regional coğrafiya
VII bölmə: regional coğrafiya

§25. Dünyanın tarixi-coğrafi regionları
§26. İnkişaf etmiş ölkələr
§27. İnkişaf etməkdə olan ölkələr.
§28. Şimali Amerika. Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ)
§29. Qərbi Avropa ölkələri
§30. Qərbi Avropanın regionları
§31. Şərqi Avropa ölkələri
§32. Rusiya Federasiyası
§33. Asiya. Cənub-Qərbi Asiya ölkələri
§34. Cənubi Asiya ölkələri. Hindistan
§35. Cənub-Şərqi Asiya ölkələri
§36. Şərqi Asiya ölkələri. Yaponiya və Cənubi Koreya
§37. Çin Xalq Respublikası
§38. Mərkəzi Asiya ölkələri
§39. Afrika ölkələri
§40. Latın Amerikası ölkələri
§41. Avstraliya İttifaqı və Okeaniya

II hissə. Regional coğrafiya
VIII bölmə. Bəşəriyyətin qlobal problemləri

§42. Qlobal problemlərin təsnifatı. Müharibə və sülh problemi
§43. Ekoloji problemlər
§44. Demoqrafik problemlər
§45. Enerji və xammal problemləri
§46. Ərzaq problemi
§47. Dünya okeanının problemləri
......
Insert Error: Table './shagird_myusers/spam_checker' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed