not foundTable './shagird_myusers/viewed1' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed Coğrafiya - VIII sinif - Testlər

Coğrafiya

VIII sinif

I. Azərbaycan Respublikasının relyefi, geoloji quruluşu və faydalı qazıntıları

§1. Azərbaycan Respublikasının coğrafi mövqeyi, sahəsi, sərhədləri
§2. Relyefin ümumi səciyyəsi
§3. Relyefin inkişafı. Tektonik zonalar
§4. Relyef formaları. Relyefin təsərrüfat əhəmiyyəti
§5. Geoloji quruluş, faydalı qazıntılar və mineral sular

II. Azərbaycan Respublikasının iqlimi

§6. Günəş radiasiyası və havanın temperaturu
§7. Hava kütlələri və küləklər
§8. Yağıntılar
§9. İqlim tipləri

III. Daxili sular

§10. Çaylar. Ümumi səciyyəsi
§11. Çayların qidalanması və su rejimi
§12. Əsas çaylar və onların hidroloji xüsusiyyətləri
§13. Göllər
§14. Süni su obyektləri. Su anbarları və kanallar
§15. Yeraltı sular. Buzlaqlar
§16. Xəzər dənizi
§17. Xəzər dənizinin canlılar aləmi və problemləri

IV. Torpaq və bitki örtüyü. Heyvanlar aləmi

§18. Torpaq örtüyü. Torpaqların şaquli paylanması
§19. Bitki örtüyü. Yarımsəhra və dağ-bozqır bitkiləri
§20. Meşələr. Çəmən və çəmən-çöl bitkiləri
§21. Heyvanlar aləmi

V. Azərbaycanın landşaftı

§22. Landşaft haqqında anlayış. Landşaftın təsnifatı
§23. Dağ landşaftları
§24. Düzənlik landşaftları

VI. Təbiətin mühafizəsi

§25. Azərbaycanda təbiəti mühafizənin əsas istiqamətləri
§26. Atmosferin, suların mühafizəsi
§27. Bitki örtüyünün və heyvanlar aləminin mühafizəsi. Qoruqlar, milli parklar və yasaqlıqlar

VII. Azərbaycan Respublikasının fiziki-coğrafi rayonlaşdırılması

§28. Böyük Qafqaz vilayəti
§29. Böyük Qafqaz vilayətinin fiziki-coğrafi rayonları
§30. Kür çökəkliyi vilayəti
§31. Kür çökəkliyi vilayətinin fiziki-coğrafi rayonları
§32. Kiçik Qafqaz vilayəti
§33. Lənkəran vilayəti
§34. Orta Araz (Naxçıvan) vilayəti
......
Insert Error: Table './shagird_myusers/spam_checker' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed