Coğrafiya

VII sinif

Giriş

§1. Materiklər və okeanlar coğrafiyası nəyi öyrənir?
§2. Yer kürəsinin öyrənilməsinin əsas mərhələləri
§3. Materiklərin xəritələri

I bölmə. Yer təbiətinin əsas xüsusiyyətləri

§4. Yer Günəş sistemi planetidir
§5. Yerin öz oxu və Günəş ətrafında hərəkəti

I bölmə. Yer təbiətinin əsas xüsusiyyətləri
Yer qabığı və relyefi

§6. Litosfer və onun quruluşu
§7. Yerin relyefi

I bölmə. Yer təbiətinin əsas xüsusiyyətləri
Atmosfer və iqlim

§8. Atmosfer və onun əhəmiyyəti. Günəş radiasiyası
§9. Yer səthində havanın temperaturunun və atmosfer təzyiqinin paylanması. Daimi küləklər
§10. Yer səthində yağıntıların paylanması. Hava kütlələri
§11. İqlim əmələgətirən amillər

I bölmə. Yer təbiətinin əsas xüsusiyyətləri
Dünya okeanı

§12. Dünya okeanı
§13. Sakit okean
§14. Atlantik okeanı
§15. Hind okeanı
§16. Şimal Buzlu okeanı
§17. Coğrafi təbəqə

II. Bölmə. Regional hissə. Avrasiya

§18. Avrasiya materikinin coğrafi mövqeyi
§19. Avrasiya materikinin sahil xətləri, onu əhatə edən okean və dənizlər
§20. Avrasiya materikinin tədqiqi tarixi
§21. Avrasiyanın geoloji quruluşu
§22. Avrasiyanın relyefi və faydalı qazıntılarının yayılması qanunauyğunluqları
§23. Avrasiyanın iqlimi
§24. Avrasiyanın iqlim qurşaqları və iqlim tipləri
§25. Daxili suları
§26. Təbii zonaları

II. Bölmə. Regional hissə. Avrasiya
Avropanın ümumi coğrafi səciyyəsi

§27. Coğrafi mövqeyi və sahil xətləri
§28. Qərbi Avropa
§29. Şərqi Avropa

II. Bölmə. Regional hissə. Avrasiya
Asiya qitəsi

§30. Asiya qitəsi. Şərqi Asiya
§31. Cənub-Şərqi və Cənubi Asiya
§32. Cənub-Qərbi Asiya
§33. Mərkəzi Asiya və Şimali Asiya

II. Bölmə. Regional hissə.
Şimali Amerika

§34. Coğrafi mövqeyi. Sahil xətti
§35. Relyef və faydalı qazıntıları
§37. Daxili suları
§38. Təbii zonaları
§39. Əhalisi və siyasi xəritəsi

II. Bölmə. Regional hissə.
Cənubi Amerika

§40. Coğrafi mövqeyi, sərhədləri və tədqiqi
§41. Relyefi və faydalı qazıntıları
§43. Daxili suları
§44. Təbii zonaları
§45. Əhali və siyasi xəritə

II. Bölmə. Regional hissə.
Afrika

§46. Coğrafi mövqeyi, sahil xətləri və tədqiqi
§47. Relyef və faydalı qazıntıları
§49. Daxili suları
§50. Təbii zonaları
§51. Əhalisi və siyasi xəritəsi

II. Bölmə. Regional hissə.
Avstraliya və Okeaniya

§52. Coğrafi mövqeyi, mənimsənilməsi tarixi. Relyefi və faydalı qazıntıları
§53. İqlimi və daxili suları
§54. Təbii zonaları və üzvi aləmi
§55. Okeaniya

II. Bölmə. Regional hissə.
Antarktida

§56. Coğrafi mövqeyi, kəşfi və tədqiqi tarixi
§57. Təbii şəraiti və üzvi aləmi
§58. Təbiət və cəmiyyətin qarşılıqlı əlaqəsi
......