Coğrafiya

X sinif

I bölmə. Kainat. Günəş sistemi

§1. Kainat və Günəş sistemi. Yerin Günəş sistemində mövqeyi
§2. Yerin Günəş və öz oxu ətrafında hərəkəti və onların coğrafi nəticələri

II bölmə. Coğrafi və topoqrafik xəritələr

§3. Coğrafiya xəritələrinin tərtib olunması
§4. Coğrafiya xəritələrinin təsnifatı
§5. Kartoqrafik təsvirlərdən istifadə

III bölmə. Yerin daxili quruluşu

§6. Yerin planet kimi yaranması və inkişafı mərhələləri
§7. Yerin daxili quruluşu. Yer qabığı
§8. Litosfer tavaları
§9. Əsas dağəmələgəlmə mərhələləri. Müasir tektonik hərəkətlər.
§10. Zəlzələ və vulkanizm prosesləri

IV bölmə. Yer səthinin relyefi

§11. Relyef formaları. Onların təsnifatı
§12. Ekzogen mənşəli relyef formaları
§13. Qurunun böyük dağ qurşaqları və düzənlikləri
§14. Okean dibinin relyefi

V bölmə. Atmosfer yerin hava təbəqəsidir

§15. Atmosferin tərkibi, quruluşu, əhəmiyyəti
§16. Havanın temperatur şəraiti
§17. Yer kürəsində atmosfer təzyiqinin müxtəlifliyi və onun coğrafi nəticələri
§18. Atmosferdə su
§19. Hava və iqlim

VI bölmə. Hidrosfer

§20. Hidrosfer Yerin su təbəqəsidir
§21. Su kütlələri və okeanda dinamik proseslər
§22. Quru suları

VII bölmə. Biosfer

§23. Yaranması, inkişaf mərhələləri, digər xarici təbəqələrə təsiri
§25. Coğrafi təbəqə. Onun yaranması və inkişaf xüsusiyyətləri
§26. Təbii komplekslər, təbii zonalar, landşaftlar

VIII bölmə. Qlobal ekoloji problemlər

§27. Ekoloji problemlərin yaranması və onlarla mübarizə
......
Insert Error: Table './shagird_myusers/spam_checker' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed