not foundTable './shagird_myusers/viewed1' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed Cəbr - VIII sinif - Testlər

Cəbr

VIII sinif

I fəsil. Bəzi mövzuların təkrarı Kəsrlər

Çoxhədlilər üzərində əməllər
Müxtəsər vurma düsturları
Müxtəsər vurma düsturlarının tətbiqi ilə çoxhədlilərin vuruqlara ayrılması
Çoxhədlilərin qruplaşdırma üsulu ilə vuruqlara ayrılması
fərqinin vuruqlara ayrılması

II fəsil. Kəsrlər

Cəbri kəsr və onun xassələri
1. Rasional ifadələr
2. Kəsrin əsas xassələri və onun tədqiqləri
Cəbri kəsrlərin cəmi və fərqi
3. Məxrəcləri eyni olan kəsrlərin toplanması və çıxılması
4. Məxrəcləri müxtəlif olan kəsrlərin toplanması və çıxılması. Kəsrlərin vurulması və bölünməsi.
5. Kəsrlərin vurulması
6. Kəsrlərin qüvvətə yüksəldilməsi
7. Kəsrlərin bölünməsi
Rasional ifadələrin çevrilməsi
Tərs mütənasib asılılıq
8. "" funksiyası
9. "" funksiyasının qrafiki
"" funksiyası
"" funksiyası

III fəsil. Kvadrat köklər

Həqiqi ədədlər
Rasional ədədlər
İrrasional ədədlər
Kvadrat köklər
3. Hesabi kvadrat kök
4. Hasilin, kəsrin kvadrat kökü
5. Qüvvətin kvadrat kökü
6. "" tənliyinin həlli
7. Kvadrat kökünün təqribi qiyməti
8. "" funksiyası və onun qrafiki
Kvadrat kök daxil olan ifadələrin çevrilməsi

IV fəsil. Kvadrat tənliklər

Kvadrat tənliyi və onun kökləri
1. Kvadrat tənliyinin tərifi
2. Natamam kvadrat tənliklər
Kvadrat tənliyin kökləri düsturu
3a). tam kvadrat ayrılması üsulu
3b). Kvadrat tənliyin kökləri düsturu
4. Kvadrat tənliyə gətirən məsələlər həlli
5. Viyet teoremi
Kəsr rasional tənliklər
6. Kəsr rasional tənliyə gətirən məsələlər həlli
7. Tənliyin qrafik üsulla həlli

V fəsil. Bərabərsizliklər

Ədədi və deyişəni olan bərabərsizliklər
1. Müsbət və mənfi ədədlər
2. Ədədi bərabərsizliklər
3. Ədədi bərabərsizliklərin əsas xüsusiyyətləri
4. Ədədi bərabərsizliklərin toplanması və vurulması
5. "" bərabərsizliyi və onun köməyi ilə bəzi bərabərsizliklərin isbatı
6. Ədədi aralıqlar
7. Ədədi aralıqların kəsişməsi və birləşməsi. Birdəyişənli bərabərsizliklər və bərabərsizliklər sisteminin həlli
8. Birdəyişənli bərabərsizliklər
9. Eynigüclü bərabərsizliklər və onlar haqqında teoremlər
10. Birdəyişənli bərabərsizliklərin həlli
11. Birdəyişənli bərabərsizliklər sisteminin həlli
12. Modul işarəsi daxilində dəyişəni olan sadə bərabərsizliklər. İkidəyişənli xətti bərabərsizliklər

VI fəsil. Tam üstlü qüvvət

Tam üstlü qüvvət və onun xassələri
1. Mənfi tam üstlü qüvvətin tərifi
2. Mənfi tam üstlü qüvvətin xassələri
3. Ədədin standart şəkli
......
Insert Error: Table './shagird_myusers/spam_checker' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed