ZE+education...
Kurikulum+sinaqlar...

Cəbr

VII sinif

Fəsil 1.

İfadələr
1. Ədədi ifadələr
2. Dəyişəni olan ifadələr
3. İfadələrin qiymətlərinin müqayisəsi
İfadələrin çevrilməsi
1. Ədədlər üzərində əməllərin xassələri
2. Eyniliklər
3. Ifadənin eyniliklə çevrilməsi
Birdəyişənli tənliklər
1. Tənlik və onun kökləri
2. Birdəyişənli xətti tənlik və xətti tənliyə gətirilən tənliklər
3. Tənlik qurmaqla məsələ həlli
Funksiyalar v onların qrafikləri
1. Funksiya anlayışı
2. Funksiyanın qiymətlərinin düstura görə hesablanması
3. Funksiyanın qrafiki
Xətti funksiya
1. Xətti funksiya və onun qrafiki
2. Düz mütənasiblik
3. Xətti funksiyaların qrafiklərinin qarşılıqlı yerləşməsi
Natural üstlü qüvvət və onun xassələri
1. Natural üstlü qüvvənin tarifi. Kalkulyatorla qüvvətin hesablanması
2. Qüvvətlərin vurulması və bölünməsi
3. Hasilin və qüvvətin qüvvətə yüksəldilməsi
Birhədlilər
1. Birhədli və onun standart şəkli
2. Birhədlinin birhədliyə vurulması. Birhədlinin qüvvətə yüksəldilməsi
3. "" funksiyaları və onların qrafikləri
4. "" funksiyalarının qrafikləri
Mütləq və nisbi xətalar
1. Mütləq xəta
2. Nisbi xəta
Çoxhədlilərin cəmi və fərqi
1. Çoxhədli və onun standart şəkli
2. Çoxhədlilərin toplanması və çıxılması
Birhədli və çoxhədlinin hasili
1. Birhədlinin çoxhədliyə vurulması
2. Ortaq vurğunun mötərizə xaricinə çıxarılması
Çoxhədlilərin hasili
1. Çoxhədlinin çoxhədliyə vurulması
2. Qruplaşdırma üsulu ilə çoxhədlinin vuruqlara ayrılması
3. Eyniliklərin isbatı
Cəmin kvadratı və fərqin kvadratı
1. İki ifadənin cəminin kvadratı və fərqin kvadratı
2. Cəmin kvadratı və fərqin kvadratı düsturlarından istifadə etməklə vuruqlara ayırma
Kvadratlar fərqi. Kublar cəmi və fərqi
1. Kvadratlar fərqinin vuruqlara ayılması. İki ifadə fərqinin onların cəminə vurulması
2. Kublar cəminin vuruqlara ayrılması
3. Kublar fərqinin vuruqlara ayrılması
4. İki ifadənin cəminin kubu və fərqinin kubu
Tam ifadələrin çevrilməsi
1. Tam ifadənin çoxhədliyə çevrilməsi
2. Müxtəlif üsulların tətbiqlə ilə vuruqlara ayırma
3. Tam ifadələrin çevrilməsinin tətbiqi
İkidəyişənli xətti tənlik və onların sistemi
1. İkidəyişənli xətti tənlik
2. İkidəyişənli xətti tənliyin qrafiki
3. İkidəyişənli xətti tənliklər sistemi
Xətti tənliklər sisteminin həlli
1. Əvəzetmə üsulu
2. Toplama üsulu
3. Tənliklər sisteminə gətirilən məsələlərin həlli
1. Bərabər çoxluqlar
2. Çoxluqların birləşməsinin, kəsişməsinin və fərqinin xassələri
Ugur MM
Language dom
Alsat.az - ən rahat aliş-veriş saytı
Elbite tibb kurslari
Tereggi 1
Yeni video
Zülal. Zülalların funksiyaları. Zülalın quruluşu. Biologiya
Zülal. Zülalların funksiyaları. Zülalın quruluşu. Biologiya
Yeni video
Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda durğu işarələri. Azərbaycan dili. Dərs 47.
Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda durğu işarələri. Azərbaycan dili. Dərs 47.
Yeni video
Babək. Xürrəmilər. Ərəb xilafətı. İslamın Azərbaycanda yayılması
Babək. Xürrəmilər. Ərəb xilafətı. İslamın Azərbaycanda yayılması
Yeni video
Qafqaz Albaniyası. Cavanşir. Qədim Azərbaycan dövlətləri.
Qafqaz Albaniyası. Cavanşir. Qədim Azərbaycan dövlətləri.
......
Bağla
Yeni video
Zülal. Zülalların funksiyaları. Zülalın quruluşu. Biologiya
Zülal. Zülalların funksiyaları. Zülalın quruluşu. Biologiya
Yeni video
Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda durğu işarələri. Azərbaycan dili. Dərs 47.
Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda durğu işarələri. Azərbaycan dili. Dərs 47.
Yeni video
Babək. Xürrəmilər. Ərəb xilafətı. İslamın Azərbaycanda yayılması
Babək. Xürrəmilər. Ərəb xilafətı. İslamın Azərbaycanda yayılması
Yeni video
Qafqaz Albaniyası. Cavanşir. Qədim Azərbaycan dövlətləri.
Qafqaz Albaniyası. Cavanşir. Qədim Azərbaycan dövlətləri.
Yeni video
Azərbaycan xanlıqları. Qərb Xanlıqları. İrəvan xanlığı. Naxçıvan xanlığı.
Azərbaycan xanlıqları. Qərb Xanlıqları. İrəvan xanlığı. Naxçıvan xanlığı.
Yeni video
Azərbaycan dili. Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda bəzi məqamlar. Dərs 46.
Azərbaycan dili. Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda bəzi məqamlar. Dərs 46.

İzahlı video testlərə keç