not foundTable './shagird_myusers/viewed1' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed Cəbr - VII sinif - Testlər

Cəbr

VII sinif

Fəsil 1.

İfadələr
1. Ədədi ifadələr
2. Dəyişəni olan ifadələr
3. İfadələrin qiymətlərinin müqayisəsi
İfadələrin çevrilməsi
1. Ədədlər üzərində əməllərin xassələri
2. Eyniliklər
3. Ifadənin eyniliklə çevrilməsi
Birdəyişənli tənliklər
1. Tənlik və onun kökləri
2. Birdəyişənli xətti tənlik və xətti tənliyə gətirilən tənliklər
3. Tənlik qurmaqla məsələ həlli
Funksiyalar v onların qrafikləri
1. Funksiya anlayışı
2. Funksiyanın qiymətlərinin düstura görə hesablanması
3. Funksiyanın qrafiki
Xətti funksiya
1. Xətti funksiya və onun qrafiki
2. Düz mütənasiblik
3. Xətti funksiyaların qrafiklərinin qarşılıqlı yerləşməsi
Natural üstlü qüvvət və onun xassələri
1. Natural üstlü qüvvənin tarifi. Kalkulyatorla qüvvətin hesablanması
2. Qüvvətlərin vurulması və bölünməsi
3. Hasilin və qüvvətin qüvvətə yüksəldilməsi
Birhədlilər
1. Birhədli və onun standart şəkli
2. Birhədlinin birhədliyə vurulması. Birhədlinin qüvvətə yüksəldilməsi
3. "" funksiyaları və onların qrafikləri
4. "" funksiyalarının qrafikləri
Mütləq və nisbi xətalar
1. Mütləq xəta
2. Nisbi xəta
Çoxhədlilərin cəmi və fərqi
1. Çoxhədli və onun standart şəkli
2. Çoxhədlilərin toplanması və çıxılması
Birhədli və çoxhədlinin hasili
1. Birhədlinin çoxhədliyə vurulması
2. Ortaq vurğunun mötərizə xaricinə çıxarılması
Çoxhədlilərin hasili
1. Çoxhədlinin çoxhədliyə vurulması
2. Qruplaşdırma üsulu ilə çoxhədlinin vuruqlara ayrılması
3. Eyniliklərin isbatı
Cəmin kvadratı və fərqin kvadratı
1. İki ifadənin cəminin kvadratı və fərqin kvadratı
2. Cəmin kvadratı və fərqin kvadratı düsturlarından istifadə etməklə vuruqlara ayırma
Kvadratlar fərqi. Kublar cəmi və fərqi
1. Kvadratlar fərqinin vuruqlara ayılması. İki ifadə fərqinin onların cəminə vurulması
2. Kublar cəminin vuruqlara ayrılması
3. Kublar fərqinin vuruqlara ayrılması
4. İki ifadənin cəminin kubu və fərqinin kubu
Tam ifadələrin çevrilməsi
1. Tam ifadənin çoxhədliyə çevrilməsi
2. Müxtəlif üsulların tətbiqlə ilə vuruqlara ayırma
3. Tam ifadələrin çevrilməsinin tətbiqi
İkidəyişənli xətti tənlik və onların sistemi
1. İkidəyişənli xətti tənlik
2. İkidəyişənli xətti tənliyin qrafiki
3. İkidəyişənli xətti tənliklər sistemi
Xətti tənliklər sisteminin həlli
1. Əvəzetmə üsulu
2. Toplama üsulu
3. Tənliklər sisteminə gətirilən məsələlərin həlli
1. Bərabər çoxluqlar
2. Çoxluqların birləşməsinin, kəsişməsinin və fərqinin xassələri
......
Insert Error: Table './shagird_myusers/spam_checker' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed