Cəbr

VI sinif

I fəsil. Təkrar

§1. Bölünən və bölən. Bölünmə əlamətləri
§2. Adi kəsr
§3 Onluq kəsr. Faiz

II Fəsil. Adi kəsrlər

§1. Ədədlərin bölünməsi
1. Ədədlərin bölünməsi. Sadə və mürəkkəb ədədlər
2. Ədədin sadə vuruqlara ayrılması
§2. Məxrəcləri müxtəlif olan kəsrlərin toplanması və çıxılması
1. Kəsrlərin əsas xassəsi
2. Kəsrin ixtisarı
3. Məxrəcləri müxtəlif olan kəsrlərin müqayisəsi. Kəsrlərin ortaq məxrəcə gətirilməsi
4. Məxrəcləri müxtəlif olan kəsrlərin toplanması və çıxılması
5. Qarışıq ədədlərin toplanması və çıxılması
6. Adi kəsrlərin toplanması və çıxılmasına aid məsələ həlli
§3. Adi kəsrlərin vurulması və bölünməsi
1. Adi kəsrlərin vurulması
2. Ədədin hissəsinin tapılması
3. Adi kəsrlərin vurulmasına aid məsələ həlli
4. Qarşılıqlı tərs ədədlər
5. Adi kəsrlərin bölünməsi
6. Hissəsinə görə ədədin tapılması
7. Adi kəsrlər üzərində bütün əməllərə aid məsələlər
8. Adi kəsrin onluq kəsrə çevrilməsi
9. Adi və onluq kəsrlər üzərində əməllər
§4 Nisbət və tənasüb
1. Nisbət
2. Tənasüb
3. Düz mütənasib kəmiyyətlər
4. Tənasüb qurmaqla məsələ həllinin qədim üsulu
5. Ədədin verilmiş ədədlərlə düz mütənasib hissələrə bölünməsi
6. Ədədin verilmiş ədədlərlə tərs mütənasib hissələrə bölünməsi
7. Miqyas
§5 Faiz
1. Ədədin faizinin tapılması
2. Faizinə görə ədədin tapılması
3. İki ədədin faiz nisbəti
4. Kəmiyyətlərin dəyişməsinin faizlə ifadəsi
5. Sadə faiz düsturu
6. Mürəkkəb artımının düsturu

III Fəsil . Rasional ədədlər

§1. Müsbət və mənfi ədədlər
1. Müsbət və mənfi ədədlər. Ədəd oxu
2. Əks ədədlər. Rasional ədədlər
3. İki çoxluğun fərqi
4. Ədədin modulu
5. Rasional ədədlərin müqayisəsi
§2. Rasional ədədlər üzərində əməllər
1. Rasional ədədlərin toplanması
2. Rasional ədədlərin çıxılması. İki nöqtə arasındakı məsafə
3. Rasional ədədlərin vurulması
4. Rasional ədədlərin bölünməsi
5. Rasional ədədlər üzərində birgə əməllər
§3. Tənlik qurmaqla məsələ həlli
1. Mötərizələrin açılması
2. Əmsal
3. Oxşar toplananların islahı
4. Tənliklərin həlli
5. Tənlik qurmaqla məsələ həlli
§4. Müstəvi üzərində düzbucaqlı koordinat sistemi
1. Perpendikulyar düz xətlər
2. Paralel düz xətlər
3. Düzbucaqlı koordinat sistemi
§5.Çevrə. Dairə, Kürə
1. Çevrə. Çevrənin uzunluğu
2. Dairə. Dairə sektoru. Dairənin sahəsi
3. Kürə. Sfera
§6. Diaqramlar. Qrafiklər
1. Xətti və sütunlu diaqramlar
2. Qrafiklər
3. Dairəvi diaqramlar
......
Insert Error: Table './shagird_myusers/spam_checker' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed