not foundTable './shagird_myusers/viewed1' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed Cəbr - X sinif - Testlər

Cəbr

X sinif

I Fəsil. Triqonometrik funksiyalar

§.1. Funksiyanın əsas xassələri
1. Ədədi funksiyanın tərifi, onun təyin oblastı, qiymətlər çoxluğu və qrafiki
2. Funksiyanın verilmə üsulları
3. Funksiyanın təyin və qiymətlər oblastının tapılmasının bəzi üsulları
4. Cüt və tək funksiyalar
5. Dövrü funksiyalar
6. Qrafiklərin çevrilməsi
7. Funksiyalar üzərində əməllər. Mürəkkəb funksiya
8. Artan və azalan funksiyalar
9. Funksiyanın işarəsinin saxladığı aralıqlar
10. Kəsr-xətti funksiya, onun qrafiki və asimptotları
11. Modul işarəsi daxil olan funksiyalar, onların qrafikləri
12. Nöqtənin ətrafı anlayışı, funksiyanın ən böyük və ən kiçik qiymətləri
§2. Ədədi arqumentin triqonometrik funksiyaları
1. Bucağın radian ölçüsü
2. y=sinx, y=cosx funksiyalarının tərifi. xassələri və qrafiki
3. y=tgx, y=ctg x funksiyalarının tərifi. xassələri və qrafiki
4. Triqonometrik funksiyalarının cəminin , hasilinin və nisbətinin dövrlüyü
5. Harmonik rəqs anlayışı. y=Asin( x+ ) ,y=Acos( x+ ) funksiyalarının qrafiki
6. Harmonik rəqslərin toplanması
§3 Tərs triqonometrik funksiyalar
1. Tərs funksiya anlayışı. Qarşılıqlı tərs funksiyalar, onların qrafiki. Tərs funksiyanın varlığı haqqında teorem
2. Arksinus, arkkosinus, arktangens və arkkotangens anlayışlar.
3. y=arcsinx, y=arccosx funksiyaları, onların xassələri və qrafiki
4. y=arctgx, y=arcctgx funksiyaları, onların xassələri və qrafiki
5. Tərs triqonometrik funksiyalar daxil olan ifadələrin çevrilməsi. Tərs triqonometrik funksiyalar daxil olan eyniliklərin isbat.
§ 4 Triqonometrik tənliklər və bərabərsizliklər
1. Sadə triqonometrik tənliklərin həlli
2. Triqonometrik tənliklərin həll üsulları
3. Triqonometrik tənliklər sisteminin həlli
4. Tərs triqonometrik funksiyalar daxil olan tənliklərin həlli
5. Sadə triqonometrik bərabərsizliklərin həlli
6. Triqonometrik bərabərsizliklərin həlli. Tərs triqonometrik funksiyalar daxil olan bərabərsizliklərin həlli
7. Triqonometrik bərabərsizliklərin isbatı

II fəsil. Üstlü və loqarifmik funksiyalar

§1 Qüvvət anlayışının ümumiləşdirilməsi
1. n- ci dərəcədən kök və onun xassələri
2. Rasional üstlü qüvvət və onun xassələri
3. İrrasional üstlü qüvvət anlayışı. Həqiqi üstlü qüvvət
4. Cəbri ifadələrin çevrilməsi
5. İrrasional tənliklər və irrasional tənliklər sistemi
6. İrrasional bərabərsizliklərin həlli
§2 Üstlü funksiya
1. Üstlü funksiyanın tərifi, xassələr və qrafiki
2. Üstlü tənlik anlayışı və onun həll üsulları
3. Üstlü tənliklər sistemi
4. Üstlü bərabərsizliklərin həlli
§3 Loqarifmik funksiya
1. Ədədin loqarifmasını tərifi, əsas loqarifmik eynilik. Onluq loqarifma. e ədədi, natural loqarifma
2. Hasilin, nisbətin, qüvvətin loqarifması. Bir əsasdan başqa əsasa keçmə düsturu
3. Loqarifmik funksiya, onun xassələri və qrafiki
4. Loqarifmik tənliklərin həlli
5. Loqarifmik tənliklər sistemi
6. Loqarifmik bərabərsizliklərin həlli

III fəsil Kompleks ədədlər

1. Ədəd anlayışının genişlənməsi. Kompleks ədədin tərifi. Qoşma kompleks ədədlər. Kompleks ədədlər üzərində cəbri əməllər. Kompleks ədədlər çoxluğu.
2. Kompleks ədədlərin həndəsi izahı
3. Kompleks ədədin modulu və arqumenti. Kompleks ədədin triqonometrik şəkli
4. Triqonometrik şəkildə verilmiş ədədlər üzərində əməllər
5. Muavr düsturu
6. Çoxhədlilər cəbrinin əsas teoremi
......
Insert Error: Table './shagird_myusers/spam_checker' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed