not foundTable './shagird_myusers/viewed1' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed Biologiya - VI sinif - Testlər

Biologiya

VI sinif

Çiçəkli bitkilərlə ümumi tanışlıq

§1. Biologiya canlılar haqqında elmdir. Təbiətdə, xalq təsərrüfatında və insan həyatında bitkilərin əhəmiyyəti
§2. Çiçəkli bitkilərin orqanları. Bitkilərin müxtəlifliyi
§3. Meyvələr və toxumlar, onların yayılmağa uyğunlaşması

Bitkilərin hüceyrəvi quruluşu

§4. Böyüdücü cihazlarla ümumi tanışlıq
§5. Bitki hüceyrələrinin quruluşu
§6. Sitoplazmanın hərəkəti. Maddələrin hüceyrəyə daxil olması
§7. Bitki hüceyrələrinin bölünməsi və böyüməsi

Kök

§8. Kökün növləri və kök sisteminin tipləri
§9. Kökün zonaları
§10. Bitkilərin toxumaları
§11. Suyun və mineral maddələrin udulması. Köklərin tənəffüsü
§12. Torpaq və gübrələr
§13. Köklərin şəkildəyişməsi

Zoğ, yarpaq və gövdə

§14. Zoğun tumurcuqdan inkişaf etməsi
§15. Yarpağın xarici quruluşu
§16. Yarpağın daxili quruluşu
§17. Fotosintez
§18. Təbiətdə və insan həyatında fotosintezin əhəmiyyəti
§19. Yarpaqların tənəffüsü, fotosintezlə tənəffüs arasındakı əlaqə
§20. Yarpaq vasitəsilə suyun buxarlanması (transpirasiya)
§21. Yarpaqların şəkildəyişməsi
§22. Xəzan. Xəzanın əhəmiyyəti
§23. Ağac gövdəsinin daxili quruluşu. İllik halqalar
§24. Suyun və mineral maddələrin gövdədə hərəkəti
§25. Üzvi maddələrin gövdədə hərəKəti
§26. Gövdələrin şəKİldəyişməsi

Çiçəkli bitkilərin vegetativ çoxalması

§27. Vegetativ çoxalma
§28. Bitkilərin calaq edilməsi

Çiçək və meyvə

§29. Çiçək şəklini dəyişmiş zoğdur
§30. Çiçəkləmə
§31. Tozlanma. Həşərat (cücülər) vasitəsilə tozlanma
§32. Külək vasitəsilə çarpaz tozlanma. Öz-özünə tozlanma
§33. Süni tozlanma
§34. Çiçəkli bitkilərdə mayalanma
§35. Meyvə və toxumların əmələ gəlməsi. Onların əhəmiyyəti

Toxum

§36. Toxumun quruluşu
§37. Toxumun tərkibi
§38. Toxumun cücərməsi
§39. Toxumun tənəffüsü
§40. Toxum səpini və bitkilərin becərilməsi

Bitkilər və ətraf mühit

§41. Bitki orqanları arasında qarşılıqlı əlaqə. Bitki tam orqanizmdir
§42. Canlı və cansız aləmin ekoloji amilləri
§43. Bitkilərin canlı və cansız aləmlə qarşılıqlı əlaqəsi
§44. Bitkilərin birgə yaşamağa uyğunlaşması
§45. İnsan fəaliyyətinin bitki qruplaşmalarına təsiri
§46. Bitkilərin mühafizəsinin təşkili
......
Insert Error: Table './shagird_myusers/spam_checker' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed