not foundTable './shagird_myusers/viewed1' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed Biologiya - XI sinif - Testlər

Biologiya

XI sinif

Orqanizmlərin çoxalması və inkişafı

§1. DNT-nin ikiləşməsi və interfaza
§2. Hüceyrə səviyyəsində çoxalma. Mitoz və amitoz
§3. Meyoz bölünmə
§4. Orqanizmlərin çoxalma formaları.
§5. Bitkilərdə cinsiyyətli çoxalma prosesi
§6. Partenogenez və hermafroditizm
§7. Orqanizmlərin fərdi inkişafı
§8. İrsiyyət və dəyişkənliyin əsas qanunauyğunluqları. İrsiyyətin öyrənilməsinin hibridoloji üsulu
§9. Monohibrid çarpazlaşma. Mendelin birinci və ikinci qanunları
§10. Allel genlər. Monohibrid çarpazlaşmanın sitoloji əsasları. Qametlərin saflığı hipotezi
§11. Qeyri – tam dominantlıq. Analizedici çarpazlaşdırma
§12. Dihibrid və polihibrid çarpazlaşdırma. Mendelin üçüncü qanunu
§13. Genlərin ilişikli keçməsi
§14. Cinsiyyətin genetikası
§15. Genlərin qarşılıqlı və çoxcəhətli təsiri
§16. Sitoplazmatik irsiyyət. Çoxallellik
§17. İnsan irsiyyətinin öyrənilmə üsulları
§18. Modifikasiya dəyişkənliyi
§19. Modifikasiya dəyişkənliyinin statistik qanunauyğunluqları
§20. İrsi dəyişkənlik
§21. Populyasiyanın genetikası
§22. Seleksiya elm kimi. Mədəni bitkilərin müxtəliflik və mənşə mərkəzləri. Homoloji sıralar qanunu
§23. Bitki və heyvan seleksiyasının əsas metodları
§24. İ. V. Miçurinin işləri. Dominantlığın idarə edilməsi
§25. Mikroorqanizmlərin seleksiyası. Seleksiyada istifadə edilən müasir metodlar
......
Insert Error: Table './shagird_myusers/spam_checker' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed