Biologiya

X sinif

1. Sitologiya
Fəsil 1. Hüceyrənin quruluşu və funksiyaları

§1. Hüceyrənin öyrənilməsi tarixi. Hüceyrə nəzəriyyəsi
§2. Hüceyrə qılafının quruluşu və funksiyaları
§3. Sitoplazma və onun orqanoidləri
§4. Sitoplazmanın digər orqanoidləri və törəmələri

1. Sitologiya
Fəsil 2. Hüceyrənin kimyəvi tərkibi

§6. Hüceyrənin kimyəvi tərkibi. Qeyri-üzvi maddələr
§7. Hüceyrələrin üzvi maddələri. Zülallar
§8. Hüceyrələrin üzvi maddələri. Karbohidratlar və lipidlər
§9. Nukiein turşuları. DNT və RNT
§10. Hüceyrənin üzvi birləşmələri. Adenozintrifosfat turşusu və onun hüceyrədəki rolu

1. Sitologiya
Fəsil 3. Hüceyrədə maddələr və enerji mübadiləsi

§11. Hüceyrədə maddələr və enerji mübadiləsi
§12. Avtotrof orqanizmlərdə maddələr və enerji mübadiləsi. Fotosintez və xemosintez
§13. Orqanizmlərdə heterotrof tipli maddələr və enerji mübadiləsi

1. Sitologiya
Fəsil 4. Hüceyrədə irsi məlumatlar və onların nəslə ötürülməsi

§14. Zülalların biosintezi. DNT kodu və transkripsiya
§15. Zülalların biosintezi. Translyasiya

1. Sitologiya
Fəsil 5. Prokariotlar və viruslar

§16. Prokariot orqanizmlər. Bakteriyalar və sianobakteriyalar (göy-yaşıl yosunlar)
§17. Hüceyrəsiz həyat formaları - viruslar

2. Üzvi aləmin təkamülü
Fəsil 6. Təkamül haqqında təsəvvürlərin inkişafı

§18. Darvinəqədərki təkamül təsəvvürləri
§19. Darvin təliminin yaranması və onun əsas müddəaları

2. Üzvi aləmin təkamülü
Fəsil 7. Təkamül prosesinin mexanizmi

§20. Növ və onun kriteriləri. Populyasiya
§21. İrsiyyət və dəyişkənlik. Darvinin təkamül təliminin əsas müddəaları
§22. Süni seçmə. Cins və sortların müxtəlifliyi
§23. Yaşamaq uğrunda mübarizə
§24. Təbii seçmə və onun formaları. Təkamülün digər amilləri
§25. Orqanizmlərin uyğunlaşması və nisbiliyi
§26. Yeni növlərin əmələ gəlməsi

2. Üzvi aləmin təkamülü
Fəsil 8. Təkamülün sübutları

§27. Makrotəkamül və onun dəlilləri
§28. Üzvi aləmin çoxşəkilliliyi. Müasir sistematikanın əsas prinsipləri
§29. Üzvi aləmin təkamülünün əsas istiqamətləri və təkamülə aparan yollar

2. Üzvi aləmin təkamülü
Fəsil 9. Yer üzərində həyatin yaranması və inkişafı

§30. Həyatın əmələ gəlməsi haqqında əsas nəzəriyyələr
§31. Yer üzərində həyatın yaranması
§32. Həyatın yaranması haqqında müasir təsəvvürlər
§33. Arxey və proterozoy eralarında həyatın meydana gəlməsi və inkişafı
§34. Paleozoy erasında üzvi aləm
§35. Mezozoy erasında həyatın inkişafı
§36. Kaynozoy erasında üzvi aləm

2. Üzvi aləmin təkamülü
Fəsil 10. İnsanın əmələ gəlməsi

§37. İnsanın heyvandan əmələ gəlməsini sübut edən dəlillər
§38. Antropogenezin hərəkətverici qüvvələri
§39. İnsan təkamülünün əsas istiqamətləri. Ən qədim insanlar
§40. İnsan təkamülünün əsas istiqamətləri. Qədim və ilk müasir insanlar. İnsan irqləri