Azərbaycan tarixi

VIII sinif

I Bölmə. Azərbaycan XI əsrin ortaları – XIII əsrin əvvəllərində
I fəsil. Səlcuqlar və Azərbaycan

§1. Azərbaycan Böyük Səlcuq imperatorluğunun tərkibində
§2. Azərbaycan xalqının Cənubi Qafqazda əsas etnik amilə çevrilməsi

I Bölmə. Azərbaycan XI əsrin ortaları – XIII əsrin əvvəllərində
II fəsil. Azərbaycan XII əsr – XIII əsrin əvvəllərində

§3. Şirvanşahlar dövləti
§4. Azərbaycan Atabəylər (Eldənizlər) dövləti
§5. Eldənizlər dövlətinin qüvvətlənməsi və tənəzzülü
§6. İqtisadi yüksəliş
§7. Şəhərlər. Sənətkarlıq və ticarət

I Bölmə. Azərbaycan XI əsrin ortaları – XIII əsrin əvvəllərində
III fəsil. Azərbaycan intibah mədəniyyəti

§8. Azərbaycan dünya sivilizasiyanın mərkəzlərindən biri kimi. Məktəb və elm
§9. Ədəbiyyat
§10. Memarlıq. İncəsənət

II Bölmə. Azərbaycan XIII əsr – XV əsrin əvvəllərində
IV fəsil. Azərbaycan monqollar hakimiyyəti dövründə

§11. Monqolların Azərbaycana birinci yürüşü
§12. Cəlaləddinin Azərbaycana hücumu
§13. Monqolların Azərbaycana ikinci yürüşü
§14. Monqolların Azərbaycana üçüncü yürüşü. Azərbaycan Hülakü imperatorluğunun tərkibində.
§15. Azərbaycan Çobanilərin və Cəlairilərin hakimiyyəti dövründə
§16. Toxtamış və Əmir Teymurun Azərbaycana yürüşləri
§17. Şirvanşahlar dövləti
§18. Şəki hakimliyi

II Bölmə. Azərbaycan XIII əsr – XV əsrin əvvəllərində
V fəsil. Azərbaycanın iqtisadi həyatı

§19. Azərbaycanın iqtisadi vəziyyəti. Şəhərlər. Sənətkarlıq və ticarət
§20. Qazan xanın islahatları

II Bölmə. Azərbaycan XIII əsr – XV əsrin əvvəllərində
VI fəsil. Mədəniyyət

§22. Elm. Nəsrəddin Tusi
§23. Ədəbiyyat
§24. Memarlıq. İncəsənət

III Bölmə. Azərbaycan XV əsrdə
VII fəsil. Qaraqoyunlu dövləti

§25. Qaraqoyunlu tayfa ittifaqının meydana gəlməsi
§26. Qaraqoyunlu dövlətinin yaranması
§27. Qaraqoyunlu dövlətinin genişlənməsi, imperatorluğa çevrilməsi

III Bölmə. Azərbaycan XV əsrdə
VIII fəsil. Ağqoyunlu dövləti və Ərdəbil hakimliyi

§28. Ağqoyunlu dövlətinin meydana gəlməsi və genişlənməsi
§29. Ağqoyunlu dövlətinin xarici siyasəti
§30. Ağqoyunlu-Osmanlı müharibələri
§31. Ağqoyunlu dövlətinin süqutu
§32. Ərdəbil hakimliyi

III Bölmə. Azərbaycan XV əsrdə
IX fəsil. Azərbaycanda ictimai-iqtisadi həyat və mədəniyyət

§33. İctimai-iqtisadi həyat
§34. Mədəniyyət

IV Bölmə. Azərbaycan XVI əsr - XVII əsrin birinci yarısında
X fəsil. Azərbaycan Səfəvi dövləti

§35. Azərbaycan Səfəvi dövlətinin yaranması
§36. Səfəvi dövlətinin geniş ərazili imperatorluğa çevrilməsi
§37. Səfəvi-Osmanlı müharibələrinin başlanması. Çaldıran döyüşü
§38. Səfəvi-Osmanlı münasibətlərinin kəskinləşməsi
§39. Vahid Azərbaycan dövlətinin yaranması prosesinin başa çatması
§40. İctimai-iqtisadi həyat

IV Bölmə. Azərbaycan XVI əsr - XVII əsrin birinci yarısında
XI fəsil. Azərbaycan Səfəvi dövləti XVI əsrin yarısı – XVII əsrin birinci yarısında

§41. Daxili vəziyyət. Səfəvi-Osmanlı müharibələrinin yeni mərhələsinin başlanması
§42. Səfəvi dövləti XVI əsrin sonunda
§43. Şah I Abbasın islahatları
§44. Səfəvi-Osmanlı müharibələri
§45. Səfəvi-Osmanlı müharibələrinin nəticələri
§46. Cəlalilər hərəkatı. Koroğlu
§47. İqtisadi həyat. Kənd təsərrüfatı. Şəhərlər
§48. Ticarət əlaqələri. Sosial münasibətlər
§49. Mədəniyyət
......
Insert Error: Table './shagird_myusers/spam_checker' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed