not foundTable './shagird_myusers/viewed1' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed Azərbaycan tarixi - XI sinif - Testlər

Azərbaycan tarixi

XI sinif

I bölmə. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
I fəsil. Şimali Azərbaycan istiqlal ərəfəsində. Azərbaycanlıların 1918-ci il mart soyqırımı

§1. İctimai-siyasi vəziyyət
§2. Azərbaycanlıların 1918-ci il mart soyqırımı
§3. Bakıda bolşevik-daşnak rejiminin yaradılması və onun antiazərbaycan siyasəti

I bölmə. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
II fəsil. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması və fəaliyyəti

§4. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin elan olunması və onun fəaliyyətinin Gəncə dövrü
§5. Bakının azad olunması. Xalq Cümhuriyyəti hakimiyyətinin bütün Azərbaycan ərazisində bərqərar edilməsi
§6. Dövlət quruculuğu. Azərbaycan parlamenti
§7. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin sosial-iqtisadi və mədəni tədbirləri
§8. Erməni təcavüzünə qarşı mübarizə
§9. Beynəlxalq şərait və xarici siyasət
§10. Aprel istilası və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin süqutu

II bölmə. Cənubi Azərbaycanda milli-azadlıq hərəkatı
III fəsil. Milli-azadlıq uğrunda mübarizə

§11. Azadlıq hərəkatının başlanması və yüksəlişi
§12. Təbriz üsyanı
§13. Milli hökumətin fəaliyyəti və süqutu

III bölmə. Azərbaycan 20-30-cu illərdə
IV fəsil. Azərbaycanda sovet rejiminin bərqərar olması

§14. Azərbaycan SSR-in yaradılması və onun ilk tədbirləri
§15. Sovet rejiminə qarşı müqavimət hərəkatı və üsyanlar
§16. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə yeni qəsdlər
§17. Azərbaycanda sovet milli siyasəti. Formal müstəqilliyin ləğv olunması
§18. Azərbaycan SSR Yeni iqtisadi siyasət şəraitində
§19. DQMV-nin təşkili və Naxçıvan MSSR-in yaradılması

III bölmə. Azərbaycan 20-30-cu illərdə
V fəsil. Sosialistcəsinə yenidənqurmalar və onların nəticələri

§20. Birtərəfli sənayeləşdirmə
§21. Zorakı kollektivləşdirmə
§22. Mədəni quruculuq
§23. Totalitar sosializm cəmiyyətinin qurulması. Kütləvi repressiyalar

IV bölmə. Azərbaycan İkinci Dünya müharibəsi dövründə
VI fəsil. Azərbaycan SSR İkinci Dünya müharibəsi illərində

§24. Sovet Azərbaycanı müharibə edən dövlətlərin planlarında
§25. Azərbaycan döyüşçüləri ön cəbhədə, antifaşist müqavimət və partizan hərəkatında
§26. Azərbaycan SSR-in iqtisadiyyatı müharibənin xidmətində
§27. Azərbaycan siyasi mühacirəti müharibə illərində

IV bölmə. Azərbaycan İkinci Dünya müharibəsi dövründə
VII fəsil. Güney Azərbaycan İkinci Dünya müharibəsi illərində

§28. Demokratiya və milli-azadlıq uğrunda mübarizə
§29. Milli hökumətin yaranması, fəaliyyəti və süqutu

IV bölmə. Azərbaycan İkinci Dünya müharibəsi dövründə
VIII fəsil. Azərbaycan mədəniyyəti müharibə dövründə

§30. Azərbaycan SSR-in mədəniyyəti müharibə illərində

V bölmə. Azərbaycan İkinci Dünya müharibəsindən sonrakı dövrdə (1945-1991)
IX fəsil. Azərbaycan SSR 40-cı illərin ikinci yarısı - 60-cı illərdə

§31. Siyasi həyat və respublikada totalitar rejimin daha da gücləndirilməsi
§32. Qərbi Azərbaycan torpaqlarından (Ermənistan SSR ərazisindən) azərbaycanlıların növbəti deportasiyası
§33. 50-ci illərin ortaları - 60-cı illərdə siyasi sistemin təkmilləşdirilməsi cəhdləri
§34. İqtisadi və sosial həyat
§35. Mədəniyyət

V bölmə. Azərbaycan İkinci Dünya müharibəsindən sonrakı dövrdə (1945-1991)
X fəsil. Azərbaycan ŞSR 60-cı illərin sonu - 80-cl illərin ortalarında

§36. Respublikada idarəçiliyin gücləndirilməsi və milli dirçəliş siyasəti
§37. İqtisadi və sosial yüksəliş
§38. Mədəniyyət

V bölmə. Azərbaycan İkinci Dünya müharibəsindən sonrakı dövrdə (1945-1991)
XI fəsil. Azərbaycan SSR 80-ci illərin İkinnci yarısı - 90-cı illərin əvvəllərində

§39. Yenidənqurma və Azərbaycan
§40. Xalq hərəkatı

V bölmə. Azərbaycan İkinci Dünya müharibəsindən sonrakı dövrdə (1945-1991)
XII fəsil. Cənubi Azərbaycan İran İslam inqilabı və ondan sonrakı dövrdə

§41. 1979-cu illər İran inqilabı və Cənubi Azərbaycan
§42. Cənubi Azərbaycan 1978-1979-cu illər İran inqilabından sonrakı dövrdə

VI bölmə. Azərbaycan Respublikası
XIII fəsil. Müstəqilliyin bərpa olunması, onun İlk addımları (1991-1993-cü illər),

§43. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpa olunması
§44. Qarabağ müharibəsi. Siyasi böhranın dərinləşməsi
§45. Müstəqilliyin möhkəmləndirilməsinə maneələr
§46. Milli qurtuluş
§47. Milli dövlətçiliyin möhkəmləndirilməsi uğrunda mübarizə

VI bölmə. Azərbaycan Respublikası
XIV fəsil. Hüquqi-demokratik dövlət və vətəndaş cəmiyyəti qurmaq yolunda

§48. Hüquqi-demokratik dövlət və vətəndaş cəmiyyəti qurmaq yolunda ilk addımlar
§49. Bazar iqtisadiyyatına doğru. İqtisadi dirçəlişin başlanması və sosial tərəqqi
§50. Xarici siyasətdə uğurlar. Beynəlxalq iqtisadi əlaqələr
§51. Mədəni dirçəliş

VI bölmə. Azərbaycan Respublikası
XV fəsil. Azərbaycan III minilliyin başlanğıcında

§52. Siyasi inkişaf. Demokratik dəyərlərin daha da möhkəmləndirilməsi
§53. Sosial iqtisadi inkişaf
§54. Mədəniyyət
§55. Xarici siyasət və beynəlxalq əlaqələr
......
Insert Error: Table './shagird_myusers/spam_checker' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed