Azərbaycan tarixi

X sinif

I Bölmə. Azərbaycan XIX əsrin 30-50-ci illərində
I fəsil. Rusiya imperiyasının Şimali Azərbaycanda müstəmləkəçilik siyasəti

§1. Komendant idarə üsulu
§2. Ermənilərin Şimali Azərbaycana kütləvi şəkildə köçürülməsi, rus və alman məskənlərinin salınması
§3. Əhalinin sosial tərkibi
§4. Şimali Azərbaycanda Rusiya imperiyasının iqtisadi siyasəti. Kənd təsərrüfatı
§5. Sənətkarlıq. Ticarət

I Bölmə. Azərbaycan XIX əsrin 30-50-ci illərində
II fəsil. Şimali Azərbaycanda müstəmləkəçilik əleyhinə üsyanlar

§6. Rusiya müstəmləkəçiliyi əleyhinə üsyanların səbəbləri. Car-Balakən və Talış üsyanları
§7. 1837-ci il Quba üsyanı
§8. 1838-ci il Şəki üsyanı. 30-cu illər üsyanlarının nəticələri

I Bölmə. Azərbaycan XIX əsrin 30-50-ci illərində
III fəsil. XIX əsrin 40-cı illərində islahatlar

§9. İslahatların hazırlanması və həyata keçirilməsi
§10. 40-cı illərin aqrar islahatları

I Bölmə. Azərbaycan XIX əsrin 30-50-ci illərində
IV fəsil. Cənubi Azərbaycan XIX əsrin 30-50-ci illərində

§11. Sosial-iqtisadi vəziyyət
§12. Sosial-siyasi quruluş. Azərbaycan Babilər hərəkatının mərkəzi kimi

I Bölmə. Azərbaycan XIX əsrin 30-50-ci illərində
V fəsil. Azərbaycan mədəniyyəti

§15. Mətbuat və ədəbiyyat
§16. İncəsənət
§17. Cənubi Azərbaycan mədəniyyəti

II Bölmə. Şimali Azərbaycan XIX əsrin 60-90-cı illərində
VI fəsil. 60-cı illərdə Azərbaycanda sosial-iqtisadi vəziyyət. Burjua islahatları

§18. Sosial-iqtisadi vəziyyət
§19. Burjua islahatları

II Bölmə. Şimali Azərbaycan XIX əsrin 60-90-cı illərində
VII fəsil. XIX əsrin 70-90-cı illərində kənd təsərrüfatı və sənaye

§20. Kənd təsərrüfatı
§21. Neft sənayesi və onunla bağlı olan sahələr
§22. Sənayenin başqa sahələri. Nəqliyyat və rabitə
§23. Şəhərlər
§24. Sənətkarlıq və ticarət
§25. Millətin təşəkkülü

II Bölmə. Şimali Azərbaycan XIX əsrin 60-90-cı illərində
VIII fəsil. XIX əsrin 60-90-cı illərində kəndli və fəhlə hərəkatı

§26. Zaqatala üsyanı
§27. Kəndli hərəkatı və fəhlə tətilləri

II Bölmə. Şimali Azərbaycan XIX əsrin 60-90-cı illərində
IX fəsil. Cənubi Azərbaycan XIX əsrin 60-90-cı illərində

§28. Sosial-iqtisadi həyat
§29. Əhalinin çıxışları

II Bölmə. Şimali Azərbaycan XIX əsrin 60-90-cı illərində
X fəsil. Azərbaycan mədəniyyəti

§32. Mətbuat və ədəbiyyat
§33. Milli teatr. Musiqi
§34. Memarlıq və rəssamlıq
§35. Cənubi Azərbaycan mədəniyyəti

III Bölmə. Azərbaycan XX əsrin əvvəllərində
XI fəsil. Şimali Azərbaycanda sosial-iqtisadi inkişaf

§36. Neft sənayesinin vəziyyəti. İnhisarlar
§37. Mexaniki istehsal və əlvan metallurgiya sənayesi
§38. Yüngül və yeyinti sənayesi sahələri
§39. Şəhərlər. Ticarət
§40. Kənd təsərrüfatı. Rusiya imperiyasının köçürmə siyasəti
§41. Yeni aqrar qanunlar və onların mahiyyəti
§42. Sosial vəziyyət

III Bölmə. Azərbaycan XX əsrin əvvəllərində
XII fəsil. Şimali Azərbaycanda milli-demokratik hərəkat və siyasi mübarizə

§43. Mövcud quruluşa qarşı çıxışlar. Bakı tətilləri
§44. Azərbaycan Birinci rus inqilabı illərində
§45. Azərbaycanda çarizmin milli qırğın siyasəti
§46. Milli-demokratik hərəkat
§47. Milli partiyaların yaradılması
§48. Rusiyanın Dövlət Dumaları və azərbaycanlı deputatlar

III Bölmə. Azərbaycan XX əsrin əvvəllərində
XIII fəsil. Cənubi Azərbaycan XX əsrin əvvəllərində

§49. Cənubi Azərbaycan İran inqilabı (1905-1911) ərəfəsində. İnqilabın başlanması. Təbriz üsyanı
§50. Cənubi Azərbaycan İran inqilabının mərkəzi kimi

III Bölmə. Azərbaycan XX əsrin əvvəllərində
XIV fəsil. Azərbaycan Birinci Dünya müharibəsi illərində

§51. Müharibənin başlanması
§52. Müharibənin iqtisadiyyata və əhalinin güzəranına təsiri
§53. Cənubi Azərbaycan müharibə dövründə

III Bölmə. Azərbaycan XX əsrin əvvəllərində
XV fəsil. Şimali Azərbaycan Rusiyada Fevral inqilabı və inqilabdan sonrakı dövrdə

§54. Fevral inqilabı və sonrakı dövrdə Şimali Azərbaycan
§55. Milli-azadlıq hərəkatı

III Bölmə. Azərbaycan XX əsrin əvvəllərində
XVI fəsil. Azərbaycan mədəniyyəti

§57. Elmin inkişafı
§58. Mətbuat
§59. Ədəbiyyat
§60. İncəsənət
§61. Cənubi Azərbaycan mədəniyyəti
......
Insert Error: Table './shagird_myusers/spam_checker' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed