not foundTable './shagird_myusers/viewed1' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed Azərbaycan dili - IX sinif - Testlər

Azərbaycan dili

IX sinif

Mürəkkəb cümlələr

Mürəkkəb cümlələrin növləri
Tabesiz mürəkkəb cümlələr
Tabesiz mürəkkəb cümlələrdə məna əlaqələri
Zaman əlaqəsi
Səbəb-nəticə əlaqəsi
Qarşılaşdırma əlaqəsi
Aydınlaşdırma əlaqəsi
Bölüşdürmə əlaqəsi
Tabeli mürəkkəb cümlələr
Baş və budaq cümlələr
Budaq cümlələrinin növləri
Mübtəda budaq cümləsi
Xəbər budaq cümləsi
Tamamlıq budaq cümləsi
Tamamlıq budaq cümləsinin növləri
Zərlik budaq cümləsi
Zərlik budaq cümlələri
Zərlik budaq cümlələrinin növləri
Tərzi-hərəkət budaq cümləsi
Yer budaq cümləsi
Zaman budaq cümləsi
Kəmiyyət budaq cümləsi
Səbəb budaq cümləsi
Məqsəd budaq cümləsi
Şərt budaq cümləsi
Qarşılıq-güzəşt budaq cümləsi
Tabeli mürəkkəb cümlədə baş və budaq cümlələrin yeri (sırası)
Mürəkkəb cümlələrin təhlil qaydaları
Feli tərkibləri
Budaq cümlələrlə feli tərkiblərin qrammatik sinonimliyi
Vasitəsiz və vasitəli nitq
......
Insert Error: Table './shagird_myusers/spam_checker' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed