ZE+education...
Kurikulum+sinaqlar...

Azərbaycan dili

VIII sinif

Söz birləşmələri

Söz birləşmələrinin quruluşu
Söz birləşməsi və söz
Söz birləşməsi və cümlə
Söz birləşməsində əsas və asılı tərəflər
Söz birləşmələrinin növləri
İsmi birləşmələr
Təyini söz birləşmələri
Təyini söz birləşmələrinin cümlədə rolu
Qeyri – təyini ismi birləşmələr
Feli birləşmələr
Sintaktik əlaqələr
Sintaktik əlaqələrin növləri
Tabesizlik əlaqəsi
Tabelilik əlaqəsi
Uzlaşma əlaqəsi
İdarə əlaqəsi
Yanaşma əlaqəsi

Cümlə

Cümlə haqqında ümumi məlumat
Cümlənin məqsəd və intonasiyaya görə növləri
Nəqli cümlə
Sual cümləsi
Əmr cümlələri
Nida cümləsi
Cümlənin tərkibi

Cümlə üzvləri

Cümlənin baş üzvləri
Mübtəda
Xəbər
Feli və ismi xəbərlər
Cümlənin ikinci dərəcəli üzvləri
Tamamlıq
Vasitəsiz və vasitəli tamamlıqlar
Vasitəsiz tamamlıq
Vasitəli tamamlıq
Təyin
Təyinlərin ifadə vasitələri
Zərflik
Zərfliyin məna növləri
Tərzi-hərəkət zərflikləri
Yer zərflikləri
Zaman zərflikləri
Kəmiyyət zərflikləri
Səbəb zərflikləri
Məqsəd zərflikləri
Cümlə üzvlərinin quruluşca növləri
Cümlə üzvləri üzrə sintaktik təhlili
Cümlə üzvlərinin əlavəsi
Cümlə üzvlərinin sırası
Cümlə üzvlərinin sırasının pozulması
Məntiqi vurğu
Cümlənin həmcins üzvləri
Həmcins üzvlü cümlələr
Qrammatik cəhətdən cümlə üzvləri ilə əlaqədar olmayan sözlər
Xitab
Ara sözlər
Cümlənin quruluşca növləri

Sadə cümlələr

Sadə cümlələrin şəxsə görə növləri
Şəxsli cümlələr
Müəyyən şəxsli cümlələr
Qeyri – müəyyən şəxsli cümlələr
Ümumi şəxsli cümlələr
Adlıq cümlə
“Söz – cümlə”
Müxtəsər və geniş cümlələr
Ugur MM
Language dom
Alsat.az - ən rahat aliş-veriş saytı
Elbite tibb kurslari
Tereggi 1
Yeni video
Azərbaycan dili. Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda bəzi məqamlar. Dərs 46.
Azərbaycan dili. Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda bəzi məqamlar. Dərs 46.
Yeni video
Təsriflənən və təsriflənməyən feillərin fərqləri. Azərbaycan dili. Dərs 37.
Təsriflənən və təsriflənməyən feillərin fərqləri. Azərbaycan dili. Dərs 37.
Yeni video
Cografiya (əvvəlki illərdə olan testlərin izahı) model test izahi (2009)
Cografiya (əvvəlki illərdə olan testlərin izahı) model test izahi (2009)
Yeni video
Feili bağlama. Azərbaycan dili. Dərs 36.
Feili bağlama. Azərbaycan dili. Dərs 36.
......
Bağla
Yeni video
Azərbaycan dili. Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda bəzi məqamlar. Dərs 46.
Azərbaycan dili. Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda bəzi məqamlar. Dərs 46.
Yeni video
Təsriflənən və təsriflənməyən feillərin fərqləri. Azərbaycan dili. Dərs 37.
Təsriflənən və təsriflənməyən feillərin fərqləri. Azərbaycan dili. Dərs 37.
Yeni video
Cografiya (əvvəlki illərdə olan testlərin izahı) model test izahi (2009)
Cografiya (əvvəlki illərdə olan testlərin izahı) model test izahi (2009)
Yeni video
Feili bağlama. Azərbaycan dili. Dərs 36.
Feili bağlama. Azərbaycan dili. Dərs 36.
Yeni video
Feili sifət. Azərbaycan dili. Dərs 35.
Feili sifət. Azərbaycan dili. Dərs 35.
Yeni video
Məsdər. Azərbaycan dili. Dərs 34.
Məsdər. Azərbaycan dili. Dərs 34.

İzahlı video testlərə keç