Azərbaycan dili

VII sinif

I Bölmə. Fel

2. Fel haqqında ümumi məlumat
Felin şəxsə və kəmiyyətə görə dəyişməsi
3. Felin quruluşca növləri
Sadə, düzəltmə və mürəkkəb fellər
4. Təsdiq və inkar fellər
5. Təsirli və təsirsiz fellər
6. Felin qrammatik məna növləri
Məlum növ
Məchul növ
Qayıdış növ
Qarşılıq-birgəlik növ
İcbar növ
7. Felin zamanları
Keçmiş zaman
İndiki zaman
Gələcək zaman
8. Felin şəkilləri
Əmr şəkli
Xəbər şəkli
Vacib şəkli
Lazım şəkli
Arzu şəkli
Şərt şəkli
9. Felin təsriflənməyən formaları. Məsdər.
Məsdərin ikili xüsusiyyəti
10. Feli sifət
Feli sifətin ikili xüsusiyyəti
11. Feli bağlama
Feli bağlamanın ikili xüsusiyyəti
12. "İdi", "imiş" köməkçi felləri, "isə" hissəciyi
13. Felin cümlədə rolu və morfoloji təhlil qaydası

II Bölmə. Zərf

14. Zərf haqqında ümumi məlumat
15. Zərfin quruluşca növləri
Sadə, düzəltmə və mürəkkəb zərflər
16. Zərfin məna növləri
Tərzi-hərəkət zərfləri və onların sifətdən fərqi
Zaman zərfləri və onların zaman mənalı isimlərdən fərqi
Yer zərfləri və onların məkan mənalı isimlərdən fərqi
Miqdar zərfləri və onların qeyri-müəyyən miqdar saylarından fərqi
17. Zərfin cümlədə rolu və morfoloji təhlil qaydası

III Bölmə. Köməkçi nitq hissələri

18. Ümumi məlumat
19. Qoşma
Qoşmaların ismin müxtəlif hallarında olan sözlərlə işlənməsi
Qoşmaların məna növləri və onların orfoqrafiyası
Qoşmaların omonimliyi və sinonimliyi
20. Bağlayıcı
Bağlayıcıların mənaca növləri
Tabesizlik və tabelilik bağlayıcıları
Bağlayıcıların quruluşca növləri
Bağlayıcıların orfoqrafiyası
21. Ədat
Ədatların məna növləri
Ədatların omonimliyi
Ədatların orfoqrafiyası
22. Modal sözlər
Modal sözlərin mənaca növləri
Modal sözlərin orfoqrafiyası
23. Nida
Nidaların mənaca növləri
Nidaların quruluşca növləri
Nidaların orfoqrafiyası
......