Azərbaycan dili

VI sinif

İlk dərs

§1. Beşinci sinifdə keçilmişlərin təkrarı
§2. Dilçilik və ya linqvistika
§3. Nitq hissələri

I BÖLMƏ. İsim

§4. İsim haqqında ümumi məlumat
§5. İsmin quruluşca növləri
§6. Ümumi və xüsusi isimlər
§7. Tək və cəm isimlər
§8. İsmin mənsubiyyətə görə dəyişməsi
§9. İsmin hallanması
§10. İsmin mənsubiyyət və hal şəkilçiləri
§11. İsmin cümlədə rolu və morfoloji təhlil qaydası

II Bölmə. Sifət

§12. Sifət haqqında ümumi məlumat
§13. Sifətin quruluşca növləri
§14. Sifətin müqayisə dərəcələri
§15. Sifətin cümlədə rolu və morfoloji təhlil qaydası

III bölmə. Say

§16. Say haqqında ümumi məlumat
§17. Sayın mənaca növləri
§18. Sayın quruluşca növləri
§19. Sayın cümlədə rolu və morfoloji təhlil qaydası

IV bölmə. Əvəzlik

§20. Əvəzlik haqqında ümumi məlumat
§21. Əvəzliyin mənaca növləri
§22. Əvəzliyin morfoloji təhlili
§23. Nitq, mətn, üslub