Azərbaycan dili

X sinif

Bölmə I

§1. Dil nədir?
§2. Dilin funksiyaları
§3. Yazı
§4. Dilçilik və onun digər elmlər içərisində yeri,
§5. Azərbaycan dili haqqında ümumi məlumat
§6. Azərbaycan Respublikasının dövlət dili
§7. Türk dilləri ailəsi
§8. Azərbaycan dilinin morfoloji quruluşu,
§9. Dil və mədəniyyət. Dil və xalqın tarixi

Bölmə II

§10. Fonetika. Fonem anlayışı
§11. Azərbaycan dilində vurğu
§12. İntonasiya
§13. Söz əsas dil vahidi kimi. Sözün leksik və qrammatik, həqiqi və məcazi mənaları
§14. Dilin lüğət tərkibində tarixi dəyişikliklər
§15. Əsl Azərbaycan sözləri və alınma sözlər
§16. Ümumişlək və ümumişlək olmayan sözlər.
§17. Azərbaycan dilinin frazeoloji vahidləri
§18. Azərbaycan dilində söz yaradıcılığını əsas üsulları

Bölmə III

§19. Nitq mədəniyyəti anlayışı
§20. Nitq mədəniyyəti milli mədəniyyətin tərkib hissəsidir
§21. Nitqin düzgünlüyü, dəqiqliyi və ifadəliliyi
§22. Nitq mədəniyyətinin ümumi (ictimai) və xüsusi (fərdi) məsələləri
§23. Dil, nitq və nitq fəaliyyəti
§24. Azərbaycan ədəbi dili
§25. Müasir Azərbaycan ədəbi dilinin normaları
§26. Fonetik norma
§27. Leksik norma
§28. Dilimizdə özləşmə meyilləri
§29. Qrammatik norma
§30. Nitq normalarının tarixiliyi
§31. Nitq istisnaları
§32. Natiqlik sənəti
§33. Nitq etiketləri
......
Insert Error: Table './shagird_myusers/spam_checker' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed