/home/shagird/public_html/log_in/const.php İzahlı lüğət - A hərfi ilə başlayanlar - H. 166
Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

ARİ (ID - 1651)

əd. [fars.] məh. Bəli, hə, həri. Dedi:
Ari, o iki mərdi-dilir; Yuxumu yaxşı etdilər təbir. S.Ə.Şirvani.

ARİ (ID - 1652)

sif. [ər.] köhn. Çılpaq, boş; məhrum. Mürüvvətdən xali, insafdan ari; Yaradıbdır neçün bunları tari. M.F.Axundzadə. O soyuqlar ki, ruzi-fitrətdən; Ari idi bütün nəzafətdən. M.Ə.Sabir. Səfillər kimi əşcar oldu ari. M.Hadi. Hər...

ARİF (ID - 1653)

sif. [ər.] Bilən, qanan, başa düşən, anlaqlı, mərifətli. Arif adam. - Dünyada bir şey var ki, hər bir arif adam ondan gərək xəbərdar olsun. C.Məmmədquluzadə. Üstü unlu olan hər arif qoca; Öz ürək sözünü deyər doyunca. S.Vurğun.
...

ARİFANƏ (ID - 1654)

zərf və sif. [ər. arif və fars. ...anə] Arifcəsinə, arif kimi, arif adama, qanacaqlı və mərifətli adama yaraşan bir surətdə. Arifanə danışmaq. Arifanə məsləhət.
Verdikcə cahaniyanə nəzhət; Yad et məni arifanə yad et. A.Səhhət....

ARİFCƏSİNƏ (ID - 1655)

b a x arifanə.

ARİFLƏŞMƏK (ID - 1656)

f. Arif olmaq, kamallı olmaq, mərifətli olmaq, ağıllılaşmaq.

ARİFLİK (ID - 1657)

is. Anlaqlılıq, mərifətlilik, vaqiflik; anlama, bilmə.

ARİFMOMETR (ID - 1658)

[yun.] Mexaniki surətdə hesab əməliyyatı icra edən hesablayıcı maşın.

ARİLƏR (ID - 1659)

cəm [əsli sanskr.] 1. Elmi ədəbiyyatlarda: xalqların Hind və İran qrupuna verilən ümumi ad; ari irqinə mənsub qövmlər. İranın müasir adı “Arilər ölkəsi” deməkdir.
2. Daha geniş və qeyri-elmi mənada Hind-Avropa dillərində...

ARİOZO (ID - 1660)

[ital.] mus. Həcmi etibarı ilə ariyadan kiçik, musiqi quruluşu cəhətdən nisbətən sərbəst tərzdə bəstələnmiş musiqi əsəri. F.Əmirovun “Sevil” operasında Gülüşün ariozosu. - Lakin məhz operaya xas olan ayrı-ayrı formalara...

Bu səhifə dəfə baxılıb

Bağla